اطلاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور در باره تمدید مهلت انتخاب رشته، امکان ویرایش رشته‌های انتخابی،‌ اعلام‌ رشته‌ محل‌های جدید و اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) سال‌ ۱۳۹۱

اطلاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور در باره تمدید مهلت انتخاب رشته، امکان ویرایش رشته‌های انتخابی،‌ اعلام‌ رشته‌ محل‌های جدید و اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) سال‌ ۱۳۹۱

سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور بدین‌وسیله‌ به ‌اطلاع‌ آن دسته از داوطلبانی که براساس کارنامه نتایج اولیه آزمون ورودی‌ تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) سال‌ ۱۳۹۱ مجاز به انتخاب رشته گردیده‌اند، می‌رساند زمان انتخاب رشته برای داوطلبان ذیربط تا پایان روز شنبه ۱۳/۳/۱۳۹۱ تمدید گردیده و همچنین داوطلبان می‌توانند بعد از ثبت نهایی اولویت‌های انتخابی خود، یک‌ بار نسبت به ویرایش انتخاب‌های خود و حداکثر تا پایان روز شنبه ۱۳/۳/۹۱ اقدام نمایند.

ضمناً نظر به‌ اینکه‌ بعضی از دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی ‌مندرج‌ در جداول‌ ذیل‌ پس از تدوین دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره ۲) آزمون مذکور، برای‌ پذیرش‌ دانشجو اعلام‌ ظرفیت‌ نموده و یا اصلاحاتی در رشته‌های مورد پذیرش ارائه داده‌اند، متقاضیان می‌توانند براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین براساس کدرشته محل‌های این اطلاعیه نسبت به انتخاب کدرشته ‌محل‌های مورد نظر اقدام کنند و چنانچه قبلاً انتخاب رشته نموده‌اند، می‌توانند حداکثر تا پایان روز شنبه ۱۳/۳/۱۳۹۱ نسبت به ویرایش انتخاب‌های خود اقدام نمایند.
۱) دریافت فایل جداول مربوط به کدرشته‌ محل‌های جدید آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۱ فایل PDF

2) اصلاحات و رشته‌های حذف شده از دفترچه:

۱-۲) اصلاحیات کلی:
۱-۱-۲) نام دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ـ تبریز به دانشگاه شهید مدنی ـ تبریز تغییر یافته است.
۲-۱-۲) نام دانشگاه تربیت معلم تهران به دانشگاه خوارزمی ـ تهران تغییر یافته است.
۳-۱-۲) نام دانشگاه تربیت معلم سبزوار به دانشگاه حکیم سبزواری ـ سبزوار تغییر یافته است.
۴-۱-۲) پژوهشکده صنایع رنگ به مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ ارتقاء یافته است.

۲-۲) کدرشته محل‌های حذف شده از دفترچه:
۱-۲-۲) در گروه علوم انسانی: کدرشته محل‌های ۱۴۰۹۶ و ۱۴۰۹۷ از رشته امتحانی ۱۱۴۲- آماد (کد گرایش ۱) دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری.
۲-۲-۲) در گروه علوم پایه: کدرشته محل‌های ۲۳۱۷۳ و ۲۳۱۹۸ از رشته امتحانی ۱۲۱۳- زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی (کد گرایش ۱) دانشگاه بوعلی سینا – همدان.
۳-۲-۲) در گروه علوم پایه: کدرشته محل‌های ۲۳۲۲۷، ۲۳۲۲۸ و ۲۳۲۴۷ از رشته امتحانی ۱۲۱۳- زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکواوژی (کد گرایش ۲) دانشگاه بوعلی سینا – همدان.
۴-۲-۲) در گروه علوم پایه: کدرشته محل‌های ۲۳۲۶۵ و ۲۳۲۷۲ از رشته امتحانی ۱۲۱۳- زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی (کد گرایش ۳) دانشگاه بوعلی سینا – همدان.
۵-۲-۲) در گروه علوم پایه: کدرشته محل‌های ۲۳۲۹۳ و ۲۳۳۱۲ از رشته امتحانی ۱۲۱۴- زیست شناسی – علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری (کد گرایش ۱) دانشگاه بوعلی سینا – همدان.
۶-۲-۲) در گروه فنی و مهندسی: کدرشته محل ۳۲۸۹۸ از رشته امتحانی ۱۲۶۸- مهندسی معدن – استخراج معدن (کد گرایش ۳) دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین.
۷-۲-۲) در گروه هنر: کدرشته محل ۵۱۳۰۷ از رشته امتحانی ۱۳۶۱- مدیریت پروژه و ساخت (کد گرایش ۱) دانشگاه شهید بهشتی.
* توضیح: لازم به توضیح است که کدرشته‌های اعلام شده، از ردیف کدرشته محل‌های آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) سال ۱۳۹۱ حذف شده است و پذیرش دانشجو در این کدرشته محل‌ها انجام نخواهد شد.

۳-۲) کدرشته محل‌های اصلاح شده در دفترچه:
۱-۳-۲) در گروه علوم انسانی: ظرفیت کدرشته محل‌ ۱۲۲۴۷ از رشته امتحانی ۱۱۱۰- آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (کد گرایش ۲) در دانشگاه سمنان به ۳ نفر افزایش یافته است.
۲-۳-۲) در گروه علوم انسانی: پذیرش دانشجو در کدرشته محل‌های‌ ۱۲۹۱۶ و ۱۲۹۳۹ از رشته امتحانی ۱۱۱۸- روانشناسی تربیتی (کد گرایش ۲) در دانشگاه شیراز از بین داوطلبان مرد و زن انجام خواهد شد.
۳-۳-۲) در گروه علوم پایه: توضیحات کدرشته محل‌های‌ ۲۲۲۹۶ و ۲۲۲۹۸ (گرایش میکروبی) از رشته امتحانی ۱۲۰۶- زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی (کد گرایش ۶) حذف شده است.
۴-۳-۲) در گروه علوم پایه: پذیرش دانشجو در کدرشته محل‌‌ ۲۳۱۶۶ از رشته امتحانی ۱۲۰۹- علوم کامپیوتر (کد گرایش ۱) در دانشگاه شهید بهشتی از بین داوطلبان مرد و زن انجام خواهد شد.
۵-۳-۲) در گروه فنی و مهندسی: توضیحات کدرشته محل ۳۱۶۷۱ (مخازن) از رشته امتحانی ۱۲۵۳- مخازن هیدروکربوری (کد گرایش ۳) حذف شده است.
۶-۳-۲) در گروه فنی و مهندسی: پذیرش دانشجو در کدرشته محل‌های ۳۳۰۵۹ و ۳۳۰۶۲ دانشگاه صنعتی مالک اشتر از بین داوطلبان شرکت کننده در رشته امتحانی ۱۲۵۵- مهندسی مواد مرکب (کد گرایش ۱) صورت خواهد گرفت.
۷-۳-۲) در گروه فنی و مهندسی: پذیرش دانشجو در کدرشته محل‌های ۳۳۰۵۸ و ۳۳۰۶۱ دانشگاه صنعتی مالک اشتر از بین داوطلبان شرکت کننده در رشته امتحانی ۱۲۶۷- مهندسی مواد مرکب (کد گرایش ۲) صورت خواهد گرفت.
۸-۳-۲) در گروه فنی و مهندسی: پذیرش دانشجو در کدرشته محل‌های‌‌ ۳۲۸۴۸ و ۳۲۸۶۰ از رشته امتحانی ۱۲۶۸- مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی (کد گرایش ۱) در دانشگاه تهران از بین داوطلبان مرد و زن انجام خواهد شد.
۹-۳-۲) در گروه فنی و مهندسی: پذیرش دانشجو در کدرشته محل‌های‌‌ ۳۲۸۶۸ و ۳۲۸۷۷ از رشته امتحانی ۱۲۶۸- مهندسی معدن – مکانیک سنگ (کد گرایش ۲) در دانشگاه تهران از بین داوطلبان مرد و زن انجام خواهد شد.
۱۰-۳-۲) در گروه فنی و مهندسی: پذیرش دانشجو در کدرشته محل‌های‌‌ ۳۲۸۸۹ و ۳۲۸۹۹ از رشته امتحانی ۱۲۶۸- مهندسی معدن – استخراج معدن (کد گرایش ۳) در دانشگاه تهران از بین داوطلبان مرد و زن انجام خواهد شد.
۱۱-۳-۲) در گروه فنی و مهندسی: پذیرش دانشجو در کدرشته محل‌های‌‌ ۳۲۹۰۸ و ۳۲۹۱۹ از رشته امتحانی ۱۲۶۸- مهندسی معدن – اکتشاف معدن (کد گرایش ۴) در دانشگاه تهران از بین داوطلبان مرد و زن انجام خواهد شد.
۱۲-۳-۲) در گروه فنی و مهندسی: توضیحات کدرشته محل‌‌‌ ۳۳۱۴۲ از رشته امتحانی ۱۲۷۶- مهندسی فناوری اطلاعات (IT) (کد گرایش ۴) در دانشگاه تربیت مدرس به این شرح تصحیح می‌گردد «گرایش سیستم‌های امنیت اطلاعات – بورسیه کارکنان رسمی شاغل در نیروی انتظامی – شرایط در انتهای دفترچه».
۱۳-۳-۲) در گروه کشاورزی: پذیرش دانشجو در کدرشته محل‌های‌‌ ۴۱۵۲۲ و ۴۱۵۳۴ از رشته امتحانی ۱۳۰۷- مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری (کد گرایش ۱) در دانشگاه تهران از بین داوطلبان مرد و زن انجام خواهد شد.
۱۴-۳-۲) در گروه کشاورزی: پذیرش دانشجو در کدرشته محل‌های‌‌ ۴۱۵۴۳ و ۴۱۵۴۹ از رشته امتحانی ۱۳۰۷- مهندسی منابع طبیعی – جنگل شناسی و اکولوژی جنگل (کد گرایش ۱) در دانشگاه تهران از بین داوطلبان مرد و زن انجام خواهد شد.
۱۵-۳-۲) در گروه کشاورزی: پذیرش دانشجو در کدرشته محل‌های‌‌ ۴۱۵۵۴ و ۴۱۵۵۷ از رشته امتحانی ۱۳۰۷- مهندسی منابع طبیعی – مهندسی جنگل (کد گرایش ۱) در دانشگاه تهران از بین داوطلبان مرد و زن انجام خواهد شد. ضمناً ظرفیت پذیرش دانشجو در کدرشته محل ۴۱۵۵۴ به ۴ نفر کاهش یافته است.
۱۶-۳-۲) در گروه کشاورزی: پذیرش دانشجو در کدرشته محل‌‌‌ ۴۱۶۵۶ از رشته امتحانی ۱۳۰۸- مهندسی کشاورزی – علوم خاک (کد گرایش ۱) در دانشگاه جیرفت در در نیمسال دوم (بهمن ماه) انجام خواهد شد.
۱۷-۳-۲) در گروه کشاورزی: پذیرش دانشجو در کدرشته محل‌‌‌ ۴۲۰۸۱ از رشته امتحانی ۱۳۱۵- مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی (کد گرایش ۱) در دانشگاه جیرفت در در نیمسال دوم (بهمن ماه) انجام خواهد شد.
۱۸-۳-۲) در گروه هنر: توضیحات کدرشته محل‌‌‌ ۵۱۱۷۰ از رشته امتحانی ۱۳۵۸- باستان سنجی (کد گرایش ۶) در دانشگاه هنر اسلامی تبریز به این شرح تصحیح می‌گردد «با ضرایب مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی».

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها:

 

درباره ی نویسنده

نوشته های بیشتر توسط Ashkan

 

0 دیدگاه‌ها

اولین نفر باشید که دیدگاهش را ارسال میکند.

نظر دهید