لیست رشته های اعلام اول دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ۹۱

لیست رشته های اعلام اول دوره دکتری تخصصی

کد رشته نام رشته
۵۰۳۰۴ آبیاری و زه کشی
۳۰۸۰۱ آمار
۲۰۳۱۲ آموزش زبان انگلیسی
۱۰۵۲۰ آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی
۲۰۳۲۷ ادبیات فرانسه
۵۰۲۰۷ اصلاح نباتات
۵۰۳۳۶ اصلاح نژاد دام
۵۰۲۰۵ اقتصاد کشاورزی
۲۰۴۰۱ الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان
۲۰۴۰۲ الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
۲۰۴۰۵ الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث
۲۰۴۰۷ الهیات و معارف اسلامی – فقه ومبانی حقوق اسلامی
۲۰۴۰۹ الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی
۱۰۵۰۷ انگل شناسی دامپزشکی
۲۱۱۰۲ باستان شناسی
۲۰۶۰۳ برنامه ریزی درسی
۱۰۵۲۴ بهداشت آبزیان
۱۰۵۰۳ بهداشت مواد غذایی
۱۰۵۲۱ بهداشت و بیماریهای طیور
۵۰۶۰۷ بیماری شناسی گیاهی
۱۰۵۱۶ بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
۱۰۵۱۷ بیماریهای داخلی دامهای کوچک
۳۰۵۲۸ بیوشیمی
۳۰۵۱۲ بیوفیزیک
۱۰۵۰۲ پاتولوژی دامپزشکی
۲۱۱۰۳ تاریخ
۲۱۱۱۹ تاریخ – تاریخ اسلام
۲۱۱۱۵ تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام
۲۱۱۲۵ تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
۲۱۴۰۹ تربیت بدنی و علوم ورزشی – رشد وتکامل و یادگیری حرکتی
۲۱۴۰۴ تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژی ورزشی
۲۱۴۱۰ تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشی
۲۱۴۰۳ تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
۵۰۲۰۶ ترویج و آموزش کشاورزی
۵۰۳۳۵ تغذیه دام
۵۰۳۳۰ تکثیر و پرورش آبزیان
۵۰۲۱۴ توسعه کشاورزی
۲۰۵۳۴ جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
۲۰۵۳۷ جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسی
۲۰۵۳۵ جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگی
۲۰۵۳۶ جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی گروه های اجتماعی
۲۰۵۳۸ جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
۱۰۵۱۲ جراحی دامپزشکی
۲۱۵۱۸ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۲۱۵۰۱ جغرافیاوبرنامه ریزی شهری
۲۱۵۰۲ جغرافیای انسانی
۲۱۵۰۶ جغرافیای سیاسی
۲۱۵۰۷ جغرافیای طبیعی
۲۱۳۰۱ حسابداری
۵۰۲۰۹ حشره شناسی کشاورزی
۲۰۸۰۸ حقوق عمومی
۵۰۲۲۸ خاکشناسی- بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
۵۰۲۱۸ خاکشناسی-پیدایش،رده بندی و ارزیابی خاک
۵۰۲۱۷ خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک
۵۰۲۱۹ خاکشناسی-فیزیک و حفاظت خاک
۱۰۵۱۱ رادیولوژی دامپزشکی
۲۰۸۱۰ روابط بین الملل
۲۰۷۰۲ روانشناسی تربیتی
۲۰۷۰۹ روانشناسی سلامت
۲۰۷۰۵ روانشناسی عمومی
۲۰۷۱۲ روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
۳۰۱۱۳ ریاضی – آنالیز
۳۰۱۱۲ ریاضی – جبر
۳۰۱۲۰ ریاضی – کاربردی
۳۰۱۱۴ ریاضی- هندسه – توپولوژی
۲۰۲۰۵ زبان و ادبیات عرب
۲۰۱۰۱ زبان وادبیات فارسی
۲۰۳۹۰ زبانشناسی همگانی
۵۰۲۰۸ زراعت
۳۰۴۰۷ زمین شناسی – پترولوژی
۳۰۴۰۸ زمین شناسی – تکتونیک
۳۰۴۰۵ زمین شناسی – زمین شناسی اقتصادی
۳۰۴۱۷ زمین شناسی – سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
۳۰۴۱۶ زمین شناسی-فسیل شناسی و چینه شناسی
۳۰۵۳۶ زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی
۳۰۵۴۶ زیست شناسی – سلولی و مولکولی
۳۰۵۱۹ زیست شناسی – فیزیولوژی جانوری
۳۰۵۴۸ زیست شناسی – میکروبیولوژی
۳۰۵۳۲ زیست شناسی دریا – جانوران دریا
۳۰۵۳۱ زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا
۳۰۵۲۵ زیست شناسی- ژنتیک مولکولی
۳۰۵۳۵ زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی
۳۰۵۴۵ زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی
۳۰۲۰۴ ژئو فیزیک
۵۰۲۲۷ سازه های آبی
۶۰۲۱۴ شهرسازی
۳۰۳۲۲ شیمی گرایش شیمی آلی
۳۰۳۱۹ شیمی گرایش شیمی تجزیه
۳۰۳۲۱ شیمی گرایش شیمی فیزیک
۳۰۳۱۸ شیمی گرایش شیمی کاربردی
۳۰۳۲۰ شیمی گرایش شیمی معدنی
۲۰۴۲۵ عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی (س)
۲۰۵۱۶ علوم ارتباطات
۲۰۹۱۴ علوم اقتصادی
۵۰۲۲۳ علوم باغبانی – گیاهان زینتی
۵۰۲۲۱ علوم باغبانی – میوه کاری
۵۰۲۲۲ علوم باغبانی- سبزی کاری
۵۰۲۲۰ علوم باغبانی-گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای
۳۰۵۴۴ علوم جانوری- تکوینی
۵۰۲۳۱ علوم جنگل
۲۰۸۳۱ علوم سیاسی – اندیشه های سیاسی
۲۰۸۳۰ علوم سیاسی – جامعه شناسی سیاسی
۲۰۸۳۳ علوم سیاسی – سیاستگذاری عمومی
۲۰۸۳۲ علوم سیاسی – مسائل ایران
۵۰۵۱۷ علوم مرتع
۵۰۲۳۴ علوم و صنایع چوب
۵۰۲۳۵ علوم و صنایع غذایی
۵۰۴۰۹ علوم و صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی
۵۰۲۳۶ علوم و مهندسی آبخیزداری
۱۰۵۱۴ فارماکولوژی دامپزشکی
۲۱۱۰۹ فرهنگ و زبانهای باستانی ایران
۲۰۴۴۳ فقه شافعی
۲۱۰۰۲ فلسفه
۲۱۰۰۴ فلسفه تطبیقی
۲۰۶۲۸ فلسفه تعلیم و تربیت
۲۱۰۰۳ فلسفه علم
۲۱۰۰۵ فلسفه هنر
۳۰۲۰۱ فیزیک
۳۰۶۰۴ فیزیک دریا
۱۰۵۱۵ فیزیولوژی دامپزشکی
۱۰۵۰۸ قارچ شناسی دامپزشکی
۲۱۷۰۷ کتابداری واطلاع رسانی
۲۰۴۲۴ کلام
۱۰۵۰۹ کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
۱۰۵۱۳ مامایی وبیماریهای تولید مثل دام
۵۰۵۰۸ محیط زیست
۲۱۲۲۲ مدیریت – مدیریت رسانه ای
۲۱۲۵۳ مدیریت – مدیریت مالی
۲۱۲۲۱ مدیریت آموزش عالی
۲۱۲۱۲ مدیریت آموزشی
۲۱۲۴۷ مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
۲۱۲۲۳ مدیریت تکنولوژی
۲۱۲۱۳ مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
۲۱۲۱۰ مدیریت دولتی
۲۱۲۸۷ مدیریت دولتی – تصمیم گیری و خط مشی گذاری
۲۱۲۸۸ مدیریت دولتی – رفتار سازمانی
۲۱۲۸۹ مدیریت دولتی – مدیریت تطبیقی و توسعه
۲۱۲۱۶ مدیریت دولتی – مدیریت منابع انسانی
۲۱۲۱۱ مدیریت صنعتی
۲۱۲۲۴ مدیریت فناوری اطلاعات
۲۱۲۱۴ مدیریت محیط زیست – مدیریت محیط زیست
۲۱۲۲۶ مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست
۲۱۲۴۲ مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
۲۱۶۰۲ مشاوره
۶۰۲۰۶ معماری
۵۰۳۱۳ مکانیزاسیون کشاورزی
۵۰۳۱۰ مکانیک ماشینهای کشاورزی
۴۱۳۰۱ مهندسی انرژی
۴۰۱۲۳ مهندسی برق – قدرت
۴۰۱۴۵ مهندسی برق – مخابرات
۴۰۱۰۱ مهندسی برق- الکترونیک
۴۰۱۴۴ مهندسی برق- کنترل و سیستم
۴۰۱۱۱ مهندسی پزشکی – بیوالکتریک
۴۰۱۰۹ مهندسی پزشکی – بیومکانیک
۴۰۱۱۸ مهندسی پزشکی-بیومواد
۴۰۲۰۱ مهندسی شیمی
۴۰۳۱۱ مهندسی صنایع – برنامه ریزی و مدیریت تولید
۴۰۳۱۳ مهندسی صنایع – تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم
۴۰۳۱۲ مهندسی صنایع-اتوماسیون
۴۰۴۷۱ مهندسی عمران – سازه
۴۰۴۰۲ مهندسی عمران -آب
۴۰۴۵۷ مهندسی عمران-خاک
۴۱۰۲۰ مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر
۴۱۰۱۵ مهندسی کامپیوتر-سیستم های نرم افزاری
۴۱۰۲۱ مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
۴۰۷۳۳ مهندسی متالورژی و مواد
۴۰۲۲۷ مهندسی محیط زیست
۴۰۵۱۰ مهندسی معدن
۴۰۶۶۴ مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
۴۰۶۰۲ مهندسی مکانیک -طراحی جامدات
۵۰۳۳۴ مهندسی منابع آب
۴۰۸۰۳ مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی
۴۰۸۱۸ مهندسی نساجی- شیمی نساجی
۴۱۲۰۱ مهندسی هسته ای – مهندسی انرژی هسته ای
۴۱۲۰۳ مهندسی هسته ای – مهندسی پرتوپزشکی
۴۱۱۰۶ مهندسی هوافضا
۱۰۵۰۵ میکروبیولوژی دامپزشکی
۳۰۷۰۲ هواشناسی

 

پرتال علمی شبانه به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها:

 

درباره ی نویسنده

نوشته های بیشتر توسط Ashkan

 

0 دیدگاه‌ها

اولین نفر باشید که دیدگاهش را ارسال میکند.

نظر دهید