ساخت یک کنترل در زمان اجرا

گاهی از اوقات در برنامه احتیاج هست که یک کنترل ( برای مثال یک Button یا یک Image ) را در هنگام اجرا بوجود آوربد . این کار در vb6 با استفاده از توابع API صورت می گرفت ولی در VB.NET این کار را به راحتی آب خوردن می توان درون برنامه انجام داد.

در .NET کافیست که یه نمونه از کنترل مورد نظر را در حافظه تعریف کنید و بعد از تنطیم خصوصیات با استفاده از متد Controls.Add() آن را روی فرم ظاهر کنید.

برای مثال یک نمونه از Button اینگونه ساخته می شود:

Dim btn As New Button() ‘Declare a New Instance of an Button
With btn ‘Set Control Properties
.Text = “Created at Run time”
.Width = 150
.Height = 20
.Location = New Point(100, 200)
End With
Me.Controls.Add(btn) ‘Add the Control to Form

تا اینجا دکمه ساخته شده و روی فرم قرار گرفته است ، ولی چگونه می توان برای رویدادهای این دکمه نیز برنامه نوشت؟
برای این منظور ابتدا باید یک روال برای رویداد مورد نظر و با همان پارامترهایی که برای یک دکمه معمولی بکار می رود نوشت ، برای مثال رویداد کلیک یک دکمه :

Sub onclick(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
‘Insert Event Code Here
End Sub

و سپس این رویداد را به روال مورد نظر نسبت می دهیم به صورت زیر :

AddHandler رویداد مربوط به کنترل, AddressOf نام روال نوشته شده برای رویداد

برای مثال:

AddHandler btn.Click, AddressOf onclick ‘Set the Control Event With Its Sub

با استفاده از دستور RemoveHandler می توان ارتباط میان رویداد و کنترل را از میان برداشت. برای مثال:

RemoveHandler btn.Click, AddressOf onclick

با دستور Me.Controls.Remove() نیز می توانید یک کنترل را در زمان اجرا از فرم حذف کنید.

در مثال زیر ابتدا دکمه ای را در حافظه تعریف کرده و سپس به کنترل های روی فرم اضافه می کند ، با یک روال نیز در رویداد کلیک می گوئیم که کادر پیام با مضمون کلیک شدن روی دکمه ظاهر گردد و در پایان نیز دکمه مورد نظر را حذف می کنیم:

Dim btn As New Button()

Overloads Sub onclick(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
MsgBox(“You Click :” & CType(sender, Button).Text)
End Sub

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles MyBase.Load
With btn ‘Set Control Properties
.Text = “Created at Run time”
.Width = 170
.Height = 20
.Location = New Point(100, 200)
End With

‘Set the Control Event With Its Sub

AddHandler btn.Click, AddressOf onclick

‘Add the Control to Form
Me.Controls.Add(btn)
End Sub

‘Button1 Created in Design View
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles Button1.Click
RemoveHandler btn.Click, AddressOf onclick
Me.Controls.Remove(btn)
End Sub

منبع : dotnetexperts

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: