کارنامه های آزمون دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران سال ۱۳۸۶

۴ سری از کارنامه های این آزمون رو میتونید مشاهده کنید

رتبه ۱ دانشگاه تهران
ماده آزمون نوع ضریب نمره رتبه
آمار و روش تحقیق تشریحی ۲ ۴۲.۹۶ ۱
بازارها و موسسات مالی تشریحی ۳ ۴۰.۲۵ ۱
تئوریهای مالی و مدیریت پیشرفته تشریحی ۳ ۴۵.۵ ۵
تئوریهای مدیریت و رفتار سازمانی تشریحی ۲ ۲۷.۵۶ ۱
زبان تخصصی تشریحی ۴ ۴۳.۷۵ ۵
مدیریت سرمایه گذاری و ریسک تشریحی ۳ ۶۱.۲۵ ۱
مصاحبه مصاحبه ۱ ۱۷.۵۵ ۴
رتبه ۲ دانشگاه تهران
ماده آزمون نوع ضریب نمره رتبه
آمار و روش تحقیق تشریحی ۲ ۲۵.۳۸ ۵
بازارها و موسسات مالی تشریحی ۳ ۳۸.۵ ۳
تئوریهای مالی و مدیریت پیشرفته تشریحی ۳ ۵۲.۵ ۳
تئوریهای مدیریت و رفتار سازمانی تشریحی ۲ ۱۱.۸۱ ۹
زبان تخصصی تشریحی ۴ ۴۳.۷۵ ۵
مدیریت سرمایه گذاری و ریسک تشریحی ۳ ۵۲.۵ ۳
مصاحبه مصاحبه ۱ ۱۶.۹ ۶
رتبه ۵ دانشگاه تهران
ماده آزمون نوع ضریب نمره رتبه
آمار و روش تحقیق تشریحی ۲ ۳۰.۶۳ ۳
بازارها و موسسات مالی تشریحی ۳ ۳۱.۵ ۸
تئوریهای مالی و مدیریت پیشرفته تشریحی ۳ ۲۹.۷۵ ۱۶
تئوریهای مدیریت و رفتار سازمانی تشریحی ۲ ۵.۲۵ ۳۰
زبان تخصصی تشریحی ۴ ۵۰.۷۵ ۱
مدیریت سرمایه گذاری و ریسک تشریحی ۳ ۴۵.۵ ۶
مصاحبه مصاحبه ۱ ۱۷.۸۵ ۳
رتبه ۵۲ دانشگاه تهران
ماده آزمون نوع ضریب نمره رتبه
آمار و روش تحقیق تشریحی ۲ ۰ ۳۹
بازارها و موسسات مالی تشریحی ۳ ۰ ۳۲
تئوریهای مالی و مدیریت پیشرفته تشریحی ۳ ۱۳.۸۳ ۲۸
تئوریهای مدیریت و رفتار سازمانی تشریحی ۲ ۰ ۳۰
زبان تخصصی تشریحی ۴ ۲۰.۱۳ ۲۶
مدیریت سرمایه گذاری و ریسک تشریحی ۳ ۲۸.۸۸ ۱۴
مصاحبه مصاحبه ۱ - -

این کارنامه ها مربوط به آزمون ورودی دکترای مدیریت مالی سال ۸۶ دانشگاه تهران می باشد . که با شرکت ۹۹ داوطلب برگزار شده که چهار مورد آن در اینجا ذکر شده است .

منبع: samadi.blogfa.com

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: