۱- دانلود مجموعه سوالات کنکورارشد زبان وادبیات فارسی دانشگاه دولتی سال ۱۳۸۶
۲- دانلود مجموعه سوالات کنکور ارشد مهندسی منابع طبیعی دانشگاه دولتی سال ۱۳۸۶
۳- دانلود مجموعه سوالات کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی سال ۱۳۹۰
۴- دانلود مجموعه سوالات کنکور ارشد مهندسی آی تی دانشگاه دولتی سال ۱۳۹۰

۵- دانلود مجموعه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته مهندسی مکاترونیک سال ۸۷

۶- دانلود مجموعه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته مهندسی برق سال ۸۸ – دروس مشترک

۷- دانلود مجموعه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته حسابداری سال ۸۶

۸- دانلود مجموعه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته حسابداری سال ۸۸

۹- دانلود مجموعه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته های مهندسی مواد سال ۸۸

۱۰- دانلود مجموعه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته مهندسی عمران – راه و ساختمان سال ۸۵

۱۱- دانلود مجموعه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته حسابداری سال ۸۷

۱۲- دانلود مجموعه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته مهندسی برق – قدرت سال ۸۸

۱۳- دانلود مجموعه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته مهندسی عمران سال ۸۳

۱۴- دانلود مجموعه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته مهندسی عمران سال ۸۴

۱۵- دانلود مجموعه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته مهندسی برق – کنترل سال ۸۸

۱۶- دانلود مجموعه سوالات کنکور ارشد حقوق دانشگاه دولتی سال ۱۳۸۸

۱۷-

۱۸-

۱۹-

۲۰-

.