اطلاعات جامع آماری تعداد داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق (کلیه گرایشها) در واحد های دانشگاهی،دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۳۸۸

مهندسی برق گرایش قدرت

۱- واحدهای مستقر در تهران: مرد حدود ۱۴۶۰ نفر + زن حدود ۱۳۰ = کل داوطلبین: ۱۵۹۰ نفر

۲- واحد دزفول: مرد حدود ۹۰۶ نفر + زن حدود ۸۱ نفر = کل داوطلبین: ۹۸۷ نفر

۳- واحد ساوه: مرد حدود ۹۵۰ نفر + زن حدود ۳۶ = کل داوطلبین: ۹۸۶ نفر

۴- واحد نجف آباد اصفهان: مرد حدود ۸۹۳ نفر + زن حدود ۵۰ نفر = کل داوطلبین: ۹۴۳ نفر

۵- واحد اهر: مرد و  زن حدود ۶۰۰ نفر = کل داوطلبین:۶۰۰ نفر

کل داوطلب شرکت کننده گرایش قدرت: حدود ۵۱۰۶ داوطلب

مهندسی برق گرایش الکترونیک

۱- واحدهای مستقر در تهران: مرد حدود ۹۶۰ نفر + زن حدود ۵۲۸ نفر = کل داوطلبین: ۱۴۸۸ نفر

۲- واحد اراک: مرد حدود ۴۹۳ نفر + زن حدود ۲۳۵ نفر = کل داوطلبین:  ۷۲۸ نفر

۳- واحد اهر: مرد حدود ۵۶۰  نفر + زن حدود ۲۷ نفر = کل داوطلبین: ۵۸۷ نفر

۴- واحد بوشهر: مرد ۴۵۰ نفر + زن حدود ۱۳۰ نفر = کل داوطلبین: ۵۸۰ نفر

۵- واحد قزوین: مرد و زن حدود ۵۰۰ نفر = کل داوطلبین: ۵۰۰ نفر

۶- واحد نجف آباد اصفهان: مرد و زن حدود ۳۲۰ نفر = کل داوطلبین: ۳۲۰ نفر

کل داوطلب شرکت کننده گرایش الکترونیک: حدود ۴۲۰۳  داوطلب

مهندسی برق گرایش مخابرات

۱- واحدهای مستقر در تهران: مرد حدود ۴۵۰ نفر + زن حدود ۱۶۸ نفر = کل داوطلبین: ۶۱۸ نفر

۲- واحد نجف آباد اصفهان: مرد و زن حدود ۳۱۰ نفر = کل داوطلبین: ۳۱۰ نفر

۳- واحد شهر ری: مرد ۱۹۰ نفر + زن حدود ۵۰ نفر = کل داوطلبین: ۲۴۰ نفر

۴- واحد بوشهر: مرد و زن حدود ۲۰ نفر = کل داوطلبین: ۲۰۰ نفر

کل داوطلب شرکت کننده گرایش مخابرات: حدود ۱۳۶۸  داوطلب

مهندسی برق گرایش کنترل

۱- واحدهای مستقر در تهران: مرد حدود ۴۵۰ نفر + زن حدود ۱۷۹ نفر = کل داوطلبین: ۶۲۹ نفر

۲- واحد گناباد: مرد حدود ۴۶۰ نفر + زن حدود ۸۰ نفر = کل داوطلبین: ۵۶۰ نفر

۳- واحدهای نجف آباد اصفهان: مرد و زن حدود ۳۰۷ نفر = کل داوطلبین: ۳۰۷ نفر

کل داوطلب شرکت کننده گرایش کنترل: حدود ۱۴۶۹ داوطلب

شمارش کل داوطلب شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق (کل گرایشها) دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۳۸۸ حدود ۱۲۱۷۳ داوطلب.

با تشکر از مهندس مهدی محمدزاده رستمی

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: