کارنامه ارشد اولیه ۳ نفر از رشته مدیریت اجرایی

میانگین نمره ، ریز درصدها و رتبه ارشد مدیریت اجرایی

رتبه های ۹ – ۱۱ – ۲۲

مدیریت اجرایی
رتبه میانگین نمره زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) دانش مسائل روز تئوریهای مدیریت GMAT فارسی
۹ ۴۶٫۷ ۶۱٫۱۱ ۳۰ ۳۷٫۷۷ ۵۱٫۶۶ ۷۳٫۳۳
۱۱ ۴۵٫۲ ۵۵٫۵۵ ۵۱٫۱۱ ۴۴٫۴۴ ۳۶٫۶۶ ۴۱٫۳۳
۲۲ ۴۵٫۱ ۳۲٫۲۲ ۴۸٫۸۸ ۴۶٫۶۶ ۴۰٫۸۳ ۵۶

منبع:وبلاگ onlinemanagement

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: