کارنامه ارشد اولیه ۸ نفر از رشته مدیریت بازرگانی و مالی

میانگین نمره ، ریز درصدها و رتبه ارشد مدیریت بازرگانی و مالی

رتبه های ۱۹ – ۲۳ – ۴۵ – ۸۲ – ۱۳۰ – ۱۷۳ – ۱۷۴ – ۳۲۰

بازرگانی و مالی
رتبه میانگین نمره زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) ریاضی و آمار تئوریهای مدیریت اقتصاد خرد و کلان تحقیق در عملیات مدیریت مالی بازاریابی
۱۹ ۵۵ ۶۶٫۶۶ ۶۵٫۸۳ ۴۵٫۸۳ ۷۳٫۳۳ ۲۶٫۶۶ ۵۱٫۱۱ ۵۴٫۴۴
۲۳ ۵۱٫۸ ۶۷٫۷۷ ۶۹٫۱۶ ۴۲٫۵ ۸۲٫۲۲ ۴۰ ۵۷٫۷۷
۴۵ ۴۸٫۲ ۷۶٫۶۶ ۵۹٫۸۲ ۲۶٫۶۶ ۵۴٫۴۴ ۲۰ ۴۰ ۵۶٫۶۶
۸۲ ۴۸٫۱ ۶۸٫۸۸ ۳۰ ۴۰ ۶۶٫۶۶ ۳٫۳۳ ۴۳٫۳۳ ۷۷٫۷۷
۱۳۰ ۴۴٫۸ ۶۷٫۷۷ ۴۱٫۶۶ ۵۶٫۶۶ ۶۵٫۵۵ ۲۴٫۴۴ ۴۰
۱۷۳ ۴۴٫۳ ۶۸٫۸۸ ۶۳٫۳۳ ۲۸٫۳۳ ۶۱٫۱۱ ۲۶٫۶۶ ۵۷٫۷۷
۱۷۴ ۴۴٫۲ ۸۶٫۶۶ ۵۵ ۳۶٫۶۶ ۶۶٫۶۶ ۱۵٫۵۵ ۲۴٫۴۴ ۶٫۶۶
۳۲۰ ۳۸٫۵ ۷۴٫۴۴ ۶۱٫۶۶ ۲۹٫۱۶ ۶۵٫۵۵ ۲۵٫۵۵ ۰

منبع:وبلاگ onlinemanagement

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: