کارنامه ارشد اولیه ۸ نفر از رشته مدیریت فنآوری اطلاعات

میانگین نمره ، ریز درصدها و رتبه ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

رتبه های ۴ – ۳۹ – ۴۰ – ۵۹ – ۶۵ – ۷۷ – ۸۸ -۲۱۵

فن آوری اطلاعات
رتبه میانگین نمره زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) ریاضی و آمار تئوریهای مدیریت اقتصاد خرد و کلان تحقیق در عملیات مدیریت تولید بازاریابی
۴ ۵۸٫۳ ۶۷٫۷۷ ۶۹٫۱۶ ۴۲٫۵ ۸۲٫۲۲ ۴۰ ۴۵٫۵۵ ۵۷٫۷۷
۳۹ ۵۱٫۷ ۶۶٫۶۶ ۶۵٫۸۳ ۴۵٫۸۳ ۷۳٫۳۳ ۲۶٫۶۶ ۰ ۵۴٫۴۴
۴۰ ۵۱٫۳ ۶۷٫۷۷ ۴۱٫۶۶ ۵۶٫۶۶ ۶۵٫۵۵ ۲۴٫۴۴ ۴۱٫۱۱ ۴۰
۵۹ ۵۰٫۲ ۷۳٫۳۳ ۴۳٫۵۸ ۳۹٫۱۶ ۶۴٫۴۴ ۲۸٫۸۸ ۳۷٫۷۷ ۵۴٫۴۴
۶۵ ۴۹٫۷ ۶۸٫۸۸ ۶۳٫۳۳ ۲۸٫۳۳ ۶۱٫۱۱ ۲۶٫۶۶ ۴۴٫۴۴ ۵۷٫۷۷
۷۷ ۴۶٫۹ ۷۴٫۴۴ ۶۱٫۶۶ ۲۹٫۱۶ ۶۵٫۵۵ ۲۵٫۵۵ ۴۰ ۰
۸۸ ۴۵٫۴ ۷۶٫۶۶ ۵۹٫۸۲ ۲۶٫۶۶ ۵۴٫۴۴ ۲۰ ۰ ۵۶٫۶۶
۲۱۵ ۴۳٫۲ ۶۸٫۸۸ ۳۰ ۴۰ ۶۶٫۶۶ ۳٫۳۳ ۰ ۷۷٫۷۷

منبع:وبلاگ onlinemanagement

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: