کارنامه ارشد اولیه ۹ نفر از رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی

میانگین نمره ، ریز درصدها و رتبه ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی

رتبه های ۴ – ۳۲ – ۳۵ – ۶۷ -۷۱ – ۸۱ – ۱۴۳ -۱۶۳ -۴۲۹

صنعتی و تکنولوژی
رتبه میانگین نمره زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) ریاضی و آمار تئوریهای مدیریت اقتصاد خرد و کلان تحقیق در عملیات مدیریت تولید
۴ ۵۷٫۵ ۶۷٫۷۷ ۶۹٫۱۶ ۴۲٫۵ ۸۲٫۲۲ ۴۰ ۴۵٫۵۵
۳۲ ۵۱٫۳ ۶۷٫۷۷ ۴۱٫۶۶ ۵۶٫۶۶ ۶۵٫۵۵ ۲۴٫۴۴ ۴۱٫۱۱
۳۵ ۴۹٫۷ ۷۴٫۴۴ ۶۱٫۶۶ ۲۹٫۱۶ ۶۵٫۵۵ ۲۵٫۵۵ ۴۰
۶۷ ۴۹٫۱ ۷۳٫۳۳ ۴۳٫۵۸ ۳۹٫۱۶ ۶۴٫۴۴ ۲۸٫۸۸ ۳۷٫۷۷
۷۱ ۴۸٫۸ ۶۸٫۸۸ ۶۳٫۳۳ ۲۸٫۳۳ ۶۱٫۱۱ ۲۶٫۶۶ ۴۴٫۴۴
۸۱ ۴۷٫۸ ۶۶٫۶۶ ۶۵٫۸۳ ۴۵٫۸۳ ۷۳٫۳۳ ۲۶٫۶۶ ۰
۱۴۳ ۴۵٫۱ ۸۶٫۶۶ ۵۵ ۳۶٫۶۶ ۶۶٫۶۶ ۱۵٫۵۵ -۶٫۶۶
۱۶۳ ۴۱٫۳ ۷۶٫۶۶ ۵۹٫۸۲ ۲۶٫۶۶ ۵۴٫۴۴ ۲۰ ۰
۴۲۹ ۳۷٫۶ ۶۸٫۸۸ ۳۰ ۴۰ ۶۶٫۶۶ ۳٫۳۳ ۰

منبع :وبلاگ onlinemanagement

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: