کارنامه و درصدهای رتبه ۷۰ رشته اقتصاد ارشد۸۷

ریز درصدها و معدل اعمال شده رتبه ۷۰ رشته اقتصاد  ارشد۸۷( مجموعه اقتصاد، کد رشته ۱۱۰۵)

خرد: ۴۵

کلان: ۷۰

ریاضی: ۸۰

آمار: ۹۰

معدل اعمال شده : ۱۸٫۵

.

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: