منابع مرجع دانشگاهی رشته آموزش زبان انگلیسی برای آمادگی در کنکور کارشناسی ارشد
روش تدریس (Methodology):
Techniques & Principles in Language Teaching
Dian Larsen – Freeman. 1986

Developing second – Language skills.
Chastain, K. 1976

Principles of Language learning & Teaching (4th Edition)
H. Douglas Brown. 2000

Approaches & Methods in Language Teaching.
Richards & Rodgers. 1990

Teaching Foreign – Language Skills.
Rivers, w. 1968

زبان‌شناسی (Linguistics):
The study of language, George Yule, 1988

An introduction to language (3rd Edition).
Fromkin, v, 1983

Language and Linguistics.
Falk. J. 1985

آزمون‌سازی( (Testing:
Language Skills Testing. From theory to Practice
Dr. H. Farhady, Dr.A. Jafarpoor, Dr. P. BirJandi 1994

Writing English Language Tests, New Edition
J. B Heaton, 1997

Techniques in Testing
Harolds. Madsen, 1983

زبان عمومی:
۱- گرامر:

*      – گرامر ARCO
*      – کتاب تافل ،Bruce Roger ،EFL.Thomson
*      (Aronson) Grammar digest -
*      – دستور و نگارش برای دانشجویان دانشگاه‌ها. دکتر بهروز عزبدفتری- انتشارات سمت

۲- کتاب‌های درک مطلب و واژگان:
*      Essential words for TOFEL
*      واژه‌های مترادف و کاربرد آنها دکتر نوروزی خیابانی انتشارات دانشگاه تهران
*      A Vocabulary Workbook for ESL
*      کتاب‌های تافل  NTC.  CBT(2004)‍ CBT. Combridge
*      ۱۱۰۰ Words
*      (Levine) vocabulary for college bound students
*       کتاب‌های درک مطلب (Reading Comprehension)
*      بخش Reading کتاب‌های TOEFL
*      بخش Reading کتاب‌های GRE

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: