منابع مرجع دانشگاهی رشته حسابداری برای آمادگی در کنکور کارشناسی ارشد

حسابداری مالی:
* استانداردهای حساب‌های ایران
* کلیه کتاب‌های در رابطه با حسابداری مالی منتشره توسط سازمان حسابرسی

حسابداری صنعتی:
* حسابداری صنعتی سازمان حسابرسی جلد ۱ و ۲ و ۳

حسابرسی:
* اصول حسابرسی سازمان حسابرسی جلد اول و دوم نشریه‌های ۸۷ و ۱۰۵
* استانداردهای حسابرسی ایران

آمار و ریاضی:
* ریاضیات آقای پورکاظمی
* آمار عدل آذر و مومنی

زبان انگلیسی:
* کتاب زبان انگلیسی برای رشته‌های مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
* کتاب متون حسابداری داوود اقوامی انتشارات سمت

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: