منابع مرجع دانشگاهی رشته مترجمی زبان انگلیسی برای آمادگی در کنکور کارشناسی ارشد

مبانی نظری و اصول روش ترجمه:
(Linguistics applied to translation studies)

* مقاله دکتر فرحزاد- دانشگاه علامه طباطبایی
* تئوری‌های ترجمه- دکتر علی میرعمادی- انتشارات سمت
* A text book of translation
* اصول و روش ترجمه- دکتر کاظم لطفی پورساعدی
* Basil،Hatim) Translation, an advanced resorce book Jeremy munday)

واژه‌شناسی:

* Farid: A vocabulary workook for ELS‌ students
* واژه‌شناسی . دانشگاه پیام نور – دکتر تجویدی

مهارت ترجمه فارسی به انگلیسی و بالعکس:
*      بررسی ترجمه متون اسلامی ۱ و ۲ دکتر اناری و دکتر الهی قمشه‌ای انتشارات سمت
*      کاربرد اصطلاحات و تعبیرات غفار تجلی انتشارات سمت
*      ترجمه متون اقتصادی دانشگاه پیام نور دکتر جعفری گهر
*      ترجمه اسناد ۱ و ۲ دانشگاه پیام نور استاد توانگر
*      ترجمه اسناد و مدارک اصلان زاده انتشارات سمت
*      ترجمه متون سیاسی دانشگاه پیام نور
*      ترجمه متون مطبوعاتی دانشگاه پیام نور
*      فرهنگ اصطلاحات سیاسی: دکتر نوروزی خیابانی

بررسی مقابله‌ای ساخت جمله :
*      بررسی مقابله‌ای ساخت فارسی به انگلیسی و تجزیه و تحلیل خطاها – دکتر    ضیاء حسینی – نشر ویرا
*      Contarstive analysis (دکتر جعفرپور- انتشارات پیام نور)
* Contrastive analysis  (دکتر محمدعلی کشاورز)

زبان شناسی ترجمه:
*       کتاب جورج یورلThe Study of Language: G.Y
*      فصل‌های:
-word formation
-syntax
-discourse
-pragmatics
-phonology
-morphology
-language variaties
-language society and culture

*      Fromkin
*      Finch: Linguixtic terms and concepts

دستور زبان فارسی:
*      دستور زبان فارسی – احمدی گیوی و انوری
*      دستور زبان فارسی – دکتر خانلری
*      ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز – دکتر ایران کلباسی

زبان عمومی:
گرامر:
*              گرامر ARCO
*               کتاب تافل Thomson ، EFL. CBT, Bruce Roger
*               Grammar digest (Aronson)
*               دستور و نگارش برای دانشجویان دانشگاه‌ها. دکتر بهروز عزبدفتری- انتشارات سمت

کتاب‌های درک مطلب و واژگان:
*               Essential words for TOFEL
*               واژه‌های مترادف و کاربرد آنها دکتر نوروزی خیابانی انتشارات دانشگاه تهران
*               A Vocabulary Workbook for ESL
*               کتاب‌های تافل Combridge.CBT(2004).NTC
*               ۱۱۰۰ words
*               (Levine) vocabulary for college bound student
*               کتاب‌های درک مطلب (Reading Comprehension)
*              بخش Reading کتابهای TOEFL
*               بخش Reading کتابهای GRE

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: