منابع مرجع دانشگاهی رشته مهندسی شیمی برای آمادگی در کنکور کارشناسی ارشد

انتقال حرارت:
*       انتقال حرارت- هولمن-ترجمه مهندس ملک زاده و مهندس کاشانی حصار- انتشارات نما
*      مقدمه ای بر انتقال گرما- تالیف فرانک.پ. این کورپرا- ترجمه دکتر علی اصغر
*      رستمی و مهندس شهرام حمایت- انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
*      مقدمه ای بر انتقال گرما- تالیف فرانک.پ. این کورپرا دویت-ترجمه دکتر علی اصغر رستمی و مریم شیرازی- انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

انتقال جرم و عملیات واحد:
*      انتقال جرم و عملیات واحد تالیف رابرت تریبال- ترجمه دکتر سیف کردی و دکتر جاودانی
*      انتقال جرم تالیف رابرت تریبال- ترجمه دکتر کاغذچی و دکتر سهرابی- انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
*      اصول انتقال جرم-  تالیف دکترمحمد چالکش امیری- انتشارات ارکان
*      عملیات واحد رابرت تریبال- ترجمه مهندس پریسا زینی -انتشارات هرمزگان
*      عملیات واحد مهندسی شیمی تالیف مک کیب اسمیت هریوت- ترجمه بهرام  پوستی-مرکز نشر دانشگاهی

کاربرد ریاضیات:
*      کاربرد ریاضیات  در مهندسی شیمی- تالیف دکتر نیک‌آذر و دکتر خراط- انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
*      معادلات دیفرانسیل -تالیف دکتر بهمن مهری و دکتر داریوش شادمان- انتشارات فاطمی
*      کاربرد ریاضیات  در مهندسی شیمی روشهای عددی دکتر ریاض خراط و دکتر منوچهر نیک آذر- انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

راکتور:
*      طراحی راکتورهای شیمیایی- اکتا و لول اشمیل- ترجمه دکتر سهرابی- انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر
*      طراحی راکتورهای شیمیایی-فوگلر ترجمه محمد کاظمینی و بهشته حسامی- نشر کتاب دانشگاهی

ترمودینامیک:
* ترمودینامیک ون وایلن- ترجمه مهندس کاشانکی حصار-انتشارات جهان فردا
* ترمودینامیک مهندسی شیمی اسمیت- ون نس- ترجمه دکتر کلباسی-انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر
* در امدی بر ترمودینامیک مهندسی شیمی اسمیت- ون نس- ترجمه دکتر سلطانیه- مرکز نشر دانشگاهی
* ترمودینامیک مهندسی شیمی اسمیت- ون نس -ترجمه دکتر محمد مهدی منتظر رحمتی- نشر کتاب دانشگاهی

مکانیک سیالات:
*      مکانیک سیالات استریتر وایلی بدفورد ترجمه مهندس ملک زاده و مهندس کاشانی حصار- انتشارات نما
*      مکانیک سیالات وایت ترجمه دکتر کریم موسوی نسب- مرکز نشر دانشگاهی

کنترل فرآیند:
*      مبانی کنترل فرآیند دکتر منوچهر نیک آذر-انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

زبان:
*      زبان عمومی
*      کتاب Reading through reading
*      کتاب English for student sciences

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: