منابع مرجع دانشگاهی رشته زبان و ادبیات  انگلیسی برای آمادگی در کنکور کارشناسی ارشد
تاریخ ادبیات:

·         Abrams, M. H. et al. The Norton Anthology of English Literature. 7th ed. New York: W. W. Norton, 1999
·         Sokhanvar, Jalal and Hooshang Honarvar, ed. The Abridged Edition of The Norton Anthology of English Literature
·         Abrams, M. H. et al. The Norton Anthology of English Literature: The Major Authors. 5th ed. New York. W. W. Norton, 1986
·         Thornley, G. C. and Gwyneth Roberts. An Outline of English Literature. Longman, 1984
·         Abjadian, Amrollah. A Survey of English Literature. 2 vols. Tehran: SAMT, 2000.
·         Sanders, Andrew. The Short Oxford History of English Literature. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1999
·         Drabble, Margaret. The Oxford Companion to English Literature
·         Ousby, Ian. Cambridge Paperback Guide to Literature in English
·         High, Peter. B. An Outline of American Literature
·       Lawrence  , etal. The Mcgraw- Hill Guide of English Literature.

مکاتب ادبی:
·         Haghighi, Manoochehr. Literary Schools for University Students. Tehran: Avaye Nooor, 1993
·         Yeganeh, Farah. Literary Schools: A Reader. Tehran: Rahnama Press, 2002.

نقد ادبی:
·         Bressler, Charles. Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice. NJ: Prentice Hall Inc, 1994
·         Daiches, David. Critical Approaches to Literature
·         Dutton, Richard. An Introduction to Literary Criticism. Hong Kong: Longman York Press, 1984
·         Guerin, Wilfred et al. A Handbook of Critical Approaches to Literature. 2nd ed. NY: Harper and Row
·         Hall, Vernon. A Short History of Literary Criticism. London: The Merlin Press, 1964
·         Bertens, Hans. Literary Theory The Basics. New York: Routledge, 2001
·         Bressler, Charles. Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice. 4th ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2007
·         Guerin, Wilfred et al. A Handbook of Critical Approaches to Literature. 5th ed Oxford: Oxford University Press, 2005
·         Gholamhosseinzade, Gharib Reza. A Handbook of History of Literary Criticism (From Plato to T.S Eliot). Tehran: Rahnama, 2006

شعر:
·         Abrams, M. H. et al. The Norton Anthology of English Literature. 7th ed. 2 Vols. New York: W. W. Norton, 1999
·         Perrine, Lawrence. Literature: Structure, Sound and Sense. Poetry. 2nd ed. New York: Harcourt Brace, 1974
·         Beach, Christopher. The Cambridge Introduction to Twentieth-Century American Poetry. New York: Cambridge University Press, 2003

رمان:
·         رمان های جین آستن، امیلی برونته، شارلوت برونته، چارلز دیکنز، جورج الیوت، توماس هاردی، جوزف کنراد، دی اچ لارنس و ویرجینیا وولف
·         Hawthorn, Jeremy. Studying the Novel: An Introduction. New York: Edward Arnold, 1985

نمایش نامه:
·         Perrine, Lawrence. Literature: Structure, Sound and Sense. Drama. 2nd ed. New York: Harcourt Brace, 1974
·         نمایش نامه های اصلی کریستوفر مارلو، ویلیام شکسپیر، اسکار وایلد، برنارد شاو، ساموئل بکت و هرولد پینتر
·         سخنور، جلال. ساخت نمایش. تهران: انتشارات رهنما، ۱۳۸۵

آرایه ها و اصطلاحات ادبی:
·   Abrams, M.H.A Glossery of literary Terms. 8th ed. Boston: Thomson Wadsworth, 2005
·         Cuddon, J. A. A Dictionary of literary Terms. Middlesex: Penguin Books Ltd, 1979
·         Peck, John and Martin Coyle. Literary Terms and Criticism. 3rded. London: Palgrave macmillan, 2002
·         Sokhanvar, Jalal. The Practice of Literary Terminology

زبان عمومی:
۱- گرامر:
*      گرامر ARCO
*      کتاب تافل ،Bruce Roger ،EFL.Thomson
*      (Aronson) Grammar digest
*      دستور و نگارش برای دانشجویان دانشگاه‌ها. دکتر بهروز عزبدفتری- انتشارات سمت

۲- کتاب‌های درک مطلب و واژگان:
*      Essential words for TOFEL
*      واژه‌های مترادف و کاربرد آنها دکتر نوروزی خیابانی انتشارات دانشگاه تهران
*      A Vocabulary Workbook for ESL
*      کتاب‌های تافل  NTC.  CBT(2004)‍ CBT. Combridge
*      ۱۱۰۰ Words
*      (Levine) vocabulary for college bound students
*       کتاب‌های درک مطلب (Reading Comprehension)
*      بخش Reading کتاب‌های TOEFL
*      بخش Reading کتاب‌های GRE

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: