منابع آزمون دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد

با توجه به اینکه معمولا آزمون های دکترا در ایران منابع مشخصی ندارند و از سالی به سال دیگر، با تغییر اساتید طراحی سوال تغییر می کنند، با این حال با شناخت نسبی از اساتید طراح سوال در دانشگاه فردوسی، می توان منابع زیر را به عنوان منابع حداقلی آزمون دکترا معرفی کرد:

۱-روش تحقیق
۱٫۱٫ بررسی انتقادی روش های تحقیق در علوم اجتماعی، تالیف حسین بهروان
۱٫۲٫ روش های تحقیق در علوم رفتاری، تالیف کرلینجر
۱٫۳٫ روش تحقیق در عوم اجتماعی، تالیف دواس

۲٫ نظریه های جامعه شناسی
۲٫۱٫ سیر اندیشه در جامعه شناسی، ریمون آرون
۲٫۲٫ نظریات جامعه شناسان قرن بیستم و مکاتب نوین جامعه شناسی، نظیر نوکارکردگرایی، نظریات بوردیو، الکساندر و …
۲٫۳٫ نظریه اجتماعی مدرن، ترجمه عباس مخبر

۳٫ حوزه های جامعه شناسی
۳٫۱٫ جامعه شناسی انقلاب
۳٫۲٫ جامعه شناسی توسعه، تالیف دکتر ازکیا
۳٫۳٫ جامعه شناسی انحرافات

۴٫ آمار در علوم اجتماعی
۴٫۱٫ آمار در علوم اجتماعی، نورمن آر. کورتز

سایت ghanavizi

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: