منابع کنکور کارشناسی ارشد حشره شناسی

۱- آفات گیاهان زراعی دکتر محمد خانجانی
۲- آفات گیاهان سبزی و صیفی دکتر محمد خانجانی
۳-آفات درختان میوه دکتر مرتضی اسماعیلی
۴- آفات گیاهان صیفی و زینتی دکتر کاظم زاهدی
۵-حشره شناسی دکتر محمود شجاعی جلد ۱(فیزیولژی و مرفولژی)
۶- حشره شناسی دکتر مرتضی اسماعیلی و همکاران
۷- سم شناسی دکتر رخشانی
۸- سم شناسی دکتر خانجانی

جزوات:
۱- جانور شناسی دکتر نوری اردبیل
۲- جانور شناسی دکتر شجاعی تهران
۳- رده بندی حشرات دکتر عبادی اصفهان
۴- اصول مبارزه دکتر رسولیان تهران
۵- جزوه سم شناسی تهران

زبان -گرامر:

کتاب گرامر عباس فرزام و احمد ومدیری و …

زبان عمومی – درک مطلب :

برای زبان عمومی منبع خاصی نیست . هر کتابی می تواند به یادگیری کمک کند ولی برای درک مطلب کتاب معروف ۵۰۴ و سایر کتب مربوطه… مفید می باشند

زبان تخصصی :

جزوات و کتابهای مرتبط با حشره شناسی

جانورشناسی:

۱٫ *****جزوه تهران ( خرازی )—-دستنویس با کیفیت پایین
۲٫ ***جزوه ارومیه
۳٫ *****جزوه سلیمان نژادیان اهواز—-تایپی با کیفیت خوب
۴٫ **جزوه دکتر مرادی زنجان ( کرمها)—-تایپی با کیفیت خوب
۵٫*****جزوه همدان—-تایپی با کیفیت خوب
۶٫****جزوه خلاصه شده برای کنکور —- دست نویس با کیفیت متوسط

حشره شناسی- فیزیو لوژی و مورفولوژی:

۱٫ ***جلد ۱ دکتر شجاعی تهران
۲٫ *****کتاب فیزیو لوژی دکتر زنوز تهران
۳٫ *** جزوه حشره شناسی تبریز —- دستنویس با کیفیت متوسط
۴٫ *****جزوه اصفهان- دکتر عبادی —تایپی با کیفیت خوب
۵٫ *****کتاب حشره شناسی و آفت شناسی کشاورزی —- دکتر اسماعیلی وآزمایش فرد و میرکریمی

حشره شناسی -رده بندی:

۱٫ *****جزوه رده بندی اصفهان ( دکتررحیم عبادی) ——-تایپی با کیفیت خوب
۲٫ جزوه رده بندی تهران
۳٫ **کتاب Borror
4.**جزوه رده بندی تبریز (مهم برای راسته های کم اهمیت)—دستنویس با کیفیت پایین

آفات درختان میوه:
۱٫*****کتاب دکتر اسماعیلی ( آفات درختان میوه )
۲٫***کتاب آفات درختان میوه دکتر بهداد .
۳٫****کتاب حشره مقدماتی دکتر اسماعیلی و پروانه آزمایش فر
۴٫*****جزوه آفات میوه دکتر سراج – اهواز—-تایپی با کیفیت عالی
۵٫**کتاب آفات درختان میوه ( دکتر رجبی )

آفات زراعی

۱٫ ****جزوه دکتر سراج( اهواز ) —-تایپی با کیفیت خوب
۲٫ **جزوه دکتر موحدی زنجان
۳٫ ****جزوه دکتر رسولیان (تهران ) —-تایپی با کیفیت خوب
۴٫ ****کتاب آفات زراعی دکتر خانجانی همدان
۵٫ *****کتاب حشره مقدماتی دکتر اسماعیلی و پروانه آزمایش فر

آفات س-ز-ج

۱٫ *****.جزوه رسولیان کرج—-تایپی با کیفیت خوب
۲٫ **جزوه زنجان موحدی
۳٫ ***جزوه اهواز-دکتر سلیمان نژادیان—- تایپی با کیفیت خوب
۴٫***کتاب آفات س-ز-ج دکتر خانجانی همدان

آفات انباری

۱٫ ****جزوه فریدی زنجان —-دستنویس با کیفیت خوب
۲٫ *****کتاب آفات انباری دکتر زنوز (سخت بالپوشان زیان آور انباری)
۳٫ کتاب دکتر سپاسگزاریان ( قسمت غیر از سوسکها)

اصول مبارزه با آفات:

۱٫ *****جزوه رسولیان کرج- تایپی با کیفیت عالی
۲٫ ***جزوه دکتر سراج(اهواز) –تایپی با کیفیت عالی
۳٫ ***اصول مبارزه با آفات دکتر موحدی زنجان— دستنویس با کیفیت خوب
۴٫ *اصول مبارزه با آفات تبریز
۵٫***اصول مبارزه با آفات تهران (دکتر طالبی چایچی)—- دستی با کیفیت خوب
۶.**** کتاب اصول مبارزه با آفات گیاهی (دکتر سراج )

سم شناسی

۱****.کتاب دکتر طالبی تهران
۲٫**کتاب دکتر رخشانی زابل
۳٫*****جزوه دکتر طالبی تهران—- تایپی با کیفیت عالی
۴٫*****جزوه دکتر حجازی تبریز—- دستنویس با کیفیت متوسط

توجه مهم : این منابع صرفا پیشنهادی میباشد و تضمینی برای قبولی در کنکور ارشد نمیباشد.

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: