منابع مرجع دانشگاهی رشته برنامه‌ریزی شهری برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد

مباحث عمومی شهرسازی ایران:

* شیعه، اسماعیل؛ مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز انتشارات، ۱۳۷۹

* زیاری، کرامت ا…؛ برنامه ریزی شهرهای جدید؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)؛ ۱۳۷۹

* مجتهدزاده، غلامحسین؛ برنامه ریزی شهری در ایران- انتشارات پیام نور

* احسن، مجید ، مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، چاپ اول ۱۳۸۲

* قریب، فریدون؛ شبکه ارتباطی در طراحی شهری؛ تهران: دانشگاه تهران؛ ۱۳۷۶

* سعیدنیا،احمد؛ کتاب سبز (راهنمای شهرداری‌ها)-جلد اول:شهرسازی .جلد دوم:کاربری زمین. جلد پنجم: طرح‌های شهری در ایران

* حبیبی، محسن ، مسایلی.صدیقه؛ سرانه کاربری‌های شهری، وزارت مسکن و شهرسازی

* عابدین درکوش، سعید؛ درآمدی به اقتصاد شهری . مرکز نشر دانشگاهی

* پور محمدی، محمد رضا؛ برنامه ریزی کاربری اراضی شهری . سمت

* کامروا، سیدمحمدعلی؛ مقدمه‌ای بر شهرسازی معاصر ایران؛ تهران: دانشگاه تهران؛ ۱۳۸۴

* پور محمدی، محمد رضا؛ برنامه ریزی مسکن . سمت

* توسلی، محمود؛ طراحی فضای شهری(جلد اول و دوم). مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی

* زنجانی، حبیب الله ؛ مجموعه مباحث و روش‌های شهرسازی(جلد۱: جمعیت). وزارت مسکن و شهرسازی

* رفیعی، مینو ؛ مجموعه مباحث و روش‌های شهرسازی(جلد۳: اقتصاد). وزارت مسکن و شهرسازی

* رهنمایی، محمد تقی ؛ مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی(جلد۴: جغرافیا). وزارت مسکن و شهرسازی

مبانی نطری برنامه ریزی شهری و منطقه ای:

* پاپلی یزدی، محمد حسین؛ نظریه‌های شهر و پیرامون. سمت؛۱۳۸۲

* زیاری، کرامت ا….؛ اصول و روش‌های برنامه ریزی منطقه ای؛ یزد: دانشگاه یزد؛ ۱۳۷۸

* شیعه، اسماعیل؛ با شهر و منطقه در ایران ؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز انتشارات، ۱۳۷۸

* دانشور، تورج، طرح ریزی کالبدی و برنامه ریزی منطقه ای در ایران، آذرخش، چاپ اول ۱۳۸۱

* معصومی اشکوری،سید حسن؛اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای؛۱۳۷۶

* مهدی زاده.جواد؛ برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری. وزارت مسکن و شهرسازی

* ترجمه لادن اعتضادی؛ معماری و شهرسازی قرن بیستم. دانشگاه شهید بهشتی؛۱۳۸۱

تاریخ شهر و شهرسازی:

* حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ تهران: دانشگاه تهران؛ ۱۳۷۸

* شوای، فرانسواز؛ شهرسازی، تخیلات و واقعیات؛ ترجمه: دکتر سید محسن حبیبی؛ تهران دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، ۱۳۷۵

* موریس، جیمز؛ تاریخ شکل شهر، تا انقلاب صنعتی؛ ترجمه: راضیه رضازاده؛ تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ دوم، ۱۳۷۴

* استروفسکی، واتسلاف؛ شهرسازی معاصر، از نخستین سرچشمه‌ها تا منشور آتن؛ ترجمه: لادن اعتضادی؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی؛ ۱۳۷۸

* پاپلی یزدی.محمد حسین؛ نظریه های شهر و پیرامون. سمت؛۱۳۸۲

* کامروا، سیدمحمدعلی؛ مقدمه‌ای بر شهرسازی معاصر ایران؛ تهران: دانشگاه تهران؛ ۱۳۸۴

* سلطان‌زاده،‌حسین؛ مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران . انتشارات امیر کبیر

.

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: