منابع مرجع دانشگاهی رشته مهندسی کامپیوتر برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد

دروس مشترک چهار گرایش

ریاضی

* ریاضیات مهندسی

-Advanced Engineering Mathematics by C.R.Wylie & L.C.Barrett

-Elements of Partial Differential Equations by E.I.Sneddon

-ریاضیات مهندسی – دکتر مسعود نیکوکار – انتشارات امیرکبیر

-ریاضیات مهندسی – دکتر حجت الله حبیبی – انتشارات امیرکبیر

* آمار

-آمار و احتمالات مهندسی دکتر سید مقتدی هاشمی پرست

-آمار و احتمالات مهندسی – دکتر زهرا شکوه غازانی

-آمار و احتمالات مهندسی – شلدون راس

* ریاضیات گسسته

-Discrete and Combinational Mathematics by Ralph P.Grimaldi

* دروس مشترک

* مدارات منطقی�

-Digital Design by Moris Mano

-Digital logic Circuits analysis and design by Victor P.Nelson,H . Troy Nigel

-Digital Designs principles and practices by John F. Wakerly

* ساختمان داده ها

-Data Structures in C++ by E.Horoeitz

-Introduction to algorithms by C.Cormen

-Data Structures and alghoritms A.Aho

-The Art of Computer programming by S.Knuth

* سیستم عامل

-OS : Design and Implementation by A.Tanenbaum

-Modern Operating Systems by A.Tanenbaum

-Operating System concepts by A.Siberschatz

-Operating Systems : Internals and Design Principles by W.Stallings

* معماری کامپیوتر

-Computer System Architecture by Moris Mano

-مهندسی کامپیوتر ،نشر ارکان

* نظریه زبانها و ماشین ها

-Elements of the Theory of Computation by H.R Lewis, C.H. Papadimitiriou

-مقدمه ای بر نظریه زبانها و ماشینها – پیتر لینتز ، دکتر عبدالحسین صراف زاده

-Languages and Machines by T.A. Sudkamp

-Introduction to Computer Theory by Daniel L.A. Cohen

دروس تخصصی سخت افزار

* الکترونیک دیجیتال و VLSI

-Digital Integrated Circuits – A Design Perspective by J.M.Rabaey

* انتقال داده

-Computer Networks by A.S.Tanenbaum

-Communication Networks by Alberto Leon-Garcia

(11) مدارات الکتریکی

-نظریه اساسی مدارها و شبکه ها – چارلز دسور

-نظریه اساسی مدارها و شبکه ها – دکتر پرویز جبه دار – انتشارات دانشگاه تهران

* مدارهای الکتریکی

-مدارهای الکتریکی – دکتر مهرداد عابدی

-نظریه اساسی مدارها و شبکه ها – چارلز دسور

-نظریه اساسی مدارها و شبکه ها – دکتر پرویز جبه دار

دروس تخصصی هوش مصنوعی

* مدارهای الکتریکی

-مدارهای الکتریکی – دکتر مهرداد عابدی

-نظریه اساسی مدارها و شبکه ها – چارلز دسور

-نظریه اساسی مدارها و شبکه ها – دکتر پرویز جبه دار

* هوش مصنوعی

-Artificial Intelligence: A Modern Approach By Stuart Russell

* طراحی الگوریتم ها

-Introduction to Algorithms by Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein

دروس تخصصی مهندسی نرم افزار

* طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی

-طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی، تالیف: ترنس دبلیو پرات، ترجمه: مهندس جعفر نژاد قمی

* طراحی الگوریتم ها

-Introduction to Algorithms by Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein

* کامپایلر

-Compilers: Principles, Techniques, and Tools by Alfred V. Aho, Ravi Sethi , and Jeffrey D. Ullman

* پایگاه داه

-An Introduction to Database Systems By C. J. Date

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: