منابع مرجع دانشگاهی رشته علوم تربیتی۲ برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد

روان‌شناسی تربیتی:

* روان‌شناسی پرورشی (دکتر سیف)

* روان‌شناسی تربیتی (کدیور)

سنجش و اندازه‌گیری در علوم تربیتی:

* اندازه‌گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (دکتر سیف)

* روان‌سنجی (پاشا شریفی)

* اندازه‌گیری و سنجش در علوم تربیتی (دکتر سیف)

روان‌شناسی کودکان استثنایی/ آموزش و پرورش کودکان استثنایی:

* اختلالات ویژه یادگیری (سیف‌نراقی- نادری)

* روان‌شناسی کودکان و نوجوانان استثنایی (میلانی‌فر)

* روان‌شناسی کودکان استثنایی (هالاهان و کافمن)

* روان‌شناسی کودکان عقب‌مانده ذهنی (سیف‌نراقی- نادری) (انتشارات سمت)

* روان‌شناسی و آموزش کودکان عقب‌مانده ذهنی (سیف‌نراقی- نادری) (انتشارات ارسباران)

* روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی (افروز)

* بهداشت روانی و عقب‌ماندگی ذهنی (احدی- بنی‌جمالی) (انتشارات نشر نی)

مبانی مشاوره و راهنمایی:

* مقدمات مشاوره (دکتر شفیع‌آبادی)

* مبانی مشاوره و راهنمایی (ترجمه ثنایی و همکاران)

* مقدمات مشاوره و راهنمایی (احمدی)

* مشاوره شغلی و حرفه‌ای (دکتر شفیع‌آبادی)

* مشاوره تحصیلی (دکتر شفیع‌آبادی)

* روان‌درمانی خانواده (ترجمه ثنایی)

* مشاوره کودک (دکتر شفیع‌آبادی)

روش‌ها و فنون راهنمایی در مشاوره:

* روش‌ها و فنون مشاوره (دکتر شفیع‌آبادی)

* اصول و فنون مشاوره (پاشا شریفی)

* فرد و مشاوره (ساعتچی)

* اصول و فنون مشاوره (بیرجندی)

* اصول و فنون مشاوره (اردبیلی)

نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی:

* نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی (پروچاسکا- مترجم: سیدمحمدی)

* نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی (دکتر شفیع‌آبادی)

* نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی (ساعتچی)

* نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی (مترجم: آرین)

* نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی (دکتر اخوّت)

کاربرد آزمون‌های روانی در مشاوره:

* آزمون‌های هوش و استعداد (پاشا شریفی)

* آزمون‌های هوش و استعداد (بهرامی)

* سنجش روانی (مارنات)

* روان‌آزمایی (براهنی)

نظریه‌های شخصیت:

* نظریه‌های شخصیت (شولتز)

* نظریه‌های شخصیت (دکتر سیف)

* نظریه‌های شخصیت (فیست)

* نظریه‌های شخصیت (دکتر سیاسی)

* نظریه‌های شخصیت (کریمی)

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: