منابع مرجع دانشگاهی رشته علوم و صنایع غذایی برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد

شیمی مواد غذایی:

* شیمی مواد غذایی, دکتر حسن فاطمی, شرکت سهامی انتشار

* مبانی شیمی مواد غذایی, ترجمه دکتر بابک قنبرزاده, انتشارات آییژ

میکروبیولوژی مواد غذایی:

* میکروبیولوژی غذایی مدرن, جیمز.ام. جی ,جلد ۱ و۲ , ترجمه دکتر علی مرتضویان و …, انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

* میکروب شناسی مواد غذایی, ویلیام فریزر و دنیس وستاف, ترجمه دکتر حاجیه قاسمیان صفایی, انتشارات مانی

* اطلس میکروبیولوژی مواد غذایی، سید علی مرتضوی و همکاران، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

تکنولوژی روغن:

* چربی ها و روغن های نباتی خوراکی, ویژگی ها و فرآوری, ترجمه و تدوین فرشته مالک, انتشارات فرهنگ و قلم

تکنولوژی غلات:

* مقدمه ای به تکنولوژی فرآورده های غلات, مهندس رسول پایان, انتشارات نورپردازان

* مبانی فرآورده های غلات, جلد ۱ و۲ , دکتر ناصر رجب زاده, انتشارات دانشگاه تهران

تکنولوژی کمپوت و کنسرو:

* کنسروسازی , مهندس رسول پایان, انتشارات آییژ

* اصول کنسرو سازی, جواد حصاری

اصول نگهداری مواد غذایی:

* اصول نگهداری مواد غذایی, دکتر حسن فاطمی

تکنولوژی لبنیات:

* تکنولوژی شیر و فرآورده های لبنی, ترجمه دکتر علی مرتضویان و …, انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

* صنعت شیر، جلد ۱ و ۲، ترجمه فرهاد فرهنودی، انتشارات شرکت جهاد تحقیقات و آموزش

تکنولوژی قند:

* اصول صنایع شکر, مهندس غلامرضا مصباحی

* تکنولوژی قند, مهندس رضا اسماعیل‌ زاده کناری

اصول مهندسی صنایع غذایی:

* اصول مهندسی صنایع غذایی, آر. پائول سینگ, ترجمه دکتر عتی مرتضویان و …, انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

* اصول انتقال حرارت, دکتر محمد چالکش امیری, انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

اصول طراحی کارخانجات:

* اصول طراحی کارخانه های مواد غذایی, مهندس رضا اسماعیل زاده کناری و دکتر علی معتمد زادگان, نشر علوم کشاورزی

سایر مراجع:

* principles of food chemistry, John M . deMan ,Aspen publisher ,Inc

* Food, the chemistry of its components, T.P Coultate, south bank university, London, UK

* Food chemistry, H.D.Belitz, W. Grosch, springer

* Bailey’s Industrial fat & oil products, ed.Y.H.Hui, John Wiley and sons Inc. USA

* Modern dairy technology, vol 1 &2 , Robinson R.K, Aspen pub

* cereal & cereal products: chem. & tech. Dendy, D.A.V, Aspen pub

* processing vegetable: Sci & Tech. Smith, D.S, Technomic pub

* Sugar Technology, beet & cane manufacture, Van Der Poel, P.W. BSDF, pub

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: