منابع مرجع دانشگاهی رشته روانشناسی برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد

روانشناسی رشد:

* روانشناسی رشد (جوانی، میانسالی، پیری)- جمهری/ احدی

* پیشگامان روانشناسی رشد- ویلیام سی کرین

* مفاهیم در روانشناسی رشد کودک- احدی و بنی جمال

* روانشناسی رشد- احدی و محسنی

* روانشاسی رشد- شعاری نژاد

* رشد و شخصیت کودک- ماسن و همکاران (مهشید یاسائی)

* ژنتیک ۱و ۲- منصور و دادستان

* روانشناسی رشد ۱ و ۲- لورا برک ترجمه سید محمدی

* روانشناسی رشد- جمعی از مؤلفان

روانشناسی بالینی:

* روانشناسی بالینی- پرون

* روانشناسی بالینی- شاملو

* راهنمای سنجش روانی ۱ و ۲- پاشا شریفی

* روانشناسی بالینی فیرس- ترجمه فیروزبخت

* روانشناسی بالینی- جودیت تاد، نشر رسا

روانشناسی مرضی:

* روانشناسی مرضی تحولی ۱ و ۲- دکتر دادستان

* آسیب‌شناسی روانی ۱ و ۲- حسین آزاد

* آسیب‌شناسی روانی- شاملو

* آسیب‌شناسی روانی ۱ و ۲- ترجمه بهمن نجاریان

* آسیب‌شناسی روانی ۱ و ۲- ترجمه سیدمحمدی

روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش هیجان:

* روانشناسی فیزیولوژیک- کارلسون

* روانشناسی فیزیولوژیک- خداپناهی

* روانشناسی فیزیولوژیک- کالات

* روانشناسی انگیزش و هیجان – مارشال ریو

* روانشناسی انگیزش و هیجان- خداپناهی

* روانشناسی انگیزش و هیجان- براهنی

* روانشناسی فیزیولوژیک- روحانی

روانشناسی کودکان استثنایی:

* کودکان استثنایی – میلانی فر

* کودکان استثنایی – سیف نراقی

* کودکان استثنایی – کافمن و هالاهان (مجتبی جوادیان)

* کودکان استثنایی – غلامعلی افروز

علم النفس:

* علم النفس – حسن احدی و بنی جمالی

* رشد شخصیت از دیدگاه دانشمندان اسلامی – احمدی

* علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی- ترجمه دکتر بهشتی انتشارات رشد

زبان تخصصی:

* متون اصلی هیلگارد – کیانوش هاشمیان (خلاصه‌ها و فصل آخر)

آمار و روشهای تحقیق:

* احتمالات و آمار کاربردی- علی دلاور

* روش‌های آماری- پاشا شریفی

* روش تحقیق- دکتر علی دلاور

* پایه‌های پژوهش در علوم رفتاری (شناخت روش علمی)- دکتر حیدر علی هومن

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: