استخدامی شهرداری های کشور در سال ۱۳۹۱

استخدامی شهرداری های کشور در سال ۱۳۹۱ معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداری ها و دهداری های کشور با اشاره به زمان ثبت نام آزمون استخدامی شهرداریها گفت مجوز استخدام ۲ هزار و ۵۰۰ نفربا توجه به اعلام نیاز [...]

دنباله ی نوشته »