موافقت وزارت علوم با ایجاد ۹ رشته کارشناسی ارشد علمی کاربردی

موافقت وزارت علوم با ایجاد ۹ رشته کارشناسی ارشد علمی کاربردی با موافقت شورای گسترش آموزش عالی ۹ رشته محل کارشناسی ارشد حرفه ای در واحدهای مختلف دانشگاه جامع علمی کاربردی ایجاد می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، شورای گسترش [...]

دنباله ی نوشته »