برنامه هفته خوابگاههای دانشجویی علوم پزشکی اعلام شد

برنامه هفته خوابگاههای دانشجویی علوم پزشکی اعلام شد هفته خوابگاههای دانشگاههای علوم پزشکی همچون هر سال از ۲۲ تا ۲۸ اردیبهشت ماه برگزار می شود.

دنباله ی نوشته »