تعداد پذیرش دانشگاه ها درچند رشته گروه کشاورزی در کنکور ارشد ۸۸ سری اول

تعداد پذیرش دانشگاه ها درچند رشته گروه کشاورزی در کنکور ارشد ۸۸ سری اول

ظرفیت رشته های گروه کشاورزی در کنکور کارشناسی ارشد ۸۸

ارشد مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری(کد گرایش۱)( کد گروه ۱۳۰۱)

ارشد مهندسی منابع طبیعی – مرتعداری(کد گرایش۲)( کد گروه ۱۳۰۱)

ارشد مهندسی کشاورزی – آبیاری و زهکشی(کد گرایش۱) ( کد گروه ۱۳۰۲)

ارشد مهندسی کشاورزی – سازه های آبی(کد گرایش۲)( کد گروه ۱۳۰۲)

ارشد مهندسی کشاورزی – مهندسی منابع آب(کد گرایش۳)( کد گروه ۱۳۰۲)

ظرفیت ارشد مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری در کنکور ۱۳۸۸

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های ارشد مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری در کنکور ارشد ۸۸ : ۳ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های ارشد مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری در کنکور ارشد ۸۸ : ۳ نفر

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های ارشد مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری در کنکور ارشد ۸۸ : ۴۶ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های ارشد مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری در کنکور ارشد ۸۸ : ۲۴ نفر

کل پذیرش رشته مهندسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری در کنکور کارشناسی ارشد دولتی  ۸۸ : ۷۶ نفر

ظرفیت ارشد مهندسی منابع طبیعی – مرتعداری در کنکور ۱۳۸۸

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های ارشد مهندسی منابع طبیعی – مرتعداری در کنکور ارشد ۸۸ : ۳ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های ارشد مهندسی منابع طبیعی – مرتعداری در کنکور ارشد ۸۸ : ۳ نفر

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های ارشد مهندسی منابع طبیعی – مرتعداری در کنکور ارشد ۸۸ : ۳۱ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های ارشد مهندسی منابع طبیعی – مرتعداری در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۱ نفر

کل پذیرش رشته مهندسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – مرتعداری در کنکور کارشناسی ارشد دولتی  ۸۸ : ۴۸ نفر

ظرفیت ارشد مهندسی کشاورزی – آبیاری و زهکشی در کنکور ۱۳۸۸

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های ارشد مهندسی کشاورزی – آبیاری و زهکشی در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۵ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های ارشد مهندسی کشاورزی – آبیاری و زهکشی در کنکور ارشد ۸۸ : ۹ نفر

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های ارشد مهندسی کشاورزی – آبیاری و زهکشی در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۱۰ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های ارشد مهندسی کشاورزی – آبیاری و زهکشی در کنکور ارشد ۸۸ : ۴۵ نفر

کل پذیرش رشته مهندسی ارشد مهندسی کشاورزی – آبیاری و زهکشی در کنکور کارشناسی ارشد دولتی  ۸۸ : ۱۷۹ نفر

ظرفیت ارشد مهندسی کشاورزی – سازه های آبی در کنکور ۱۳۸۸

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های ارشد مهندسی کشاورزی – سازه های آبی در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۲ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های ارشد مهندسی کشاورزی – سازه های آبی در کنکور ارشد ۸۸ : ۵ نفر

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های ارشد مهندسی کشاورزی – سازه های آبی در کنکور ارشد ۸۸ : ۴۵ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های ارشد مهندسی کشاورزی – سازه های آبی در کنکور ارشد ۸۸ : ۴۳ نفر

کل پذیرش رشته مهندسی ارشد مهندسی کشاورزی – سازه های آبی در کنکور کارشناسی ارشد دولتی  ۸۸ : ۱۰۵ نفر

ظرفیت ارشد مهندسی کشاورزی – مهندسی منابع آب در کنکور ۱۳۸۸

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های ارشد مهندسی کشاورزی – مهندسی منابع آب در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۵ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های ارشد مهندسی کشاورزی – مهندسی منابع آب در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۰ نفر

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های ارشد مهندسی کشاورزی – مهندسی منابع آب در کنکور ارشد ۸۸ : ۲۷ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های ارشد مهندسی کشاورزی – مهندسی منابع آب در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۲ نفر

کل پذیرش رشته مهندسی ارشد مهندسی کشاورزی – مهندسی منابع آب در کنکور کارشناسی ارشد دولتی  ۸۸ : ۶۴ نفر

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها:

 

درباره ی نویسنده

نوشته های بیشتر توسط Ashkan

 

0 دیدگاه‌ها

اولین نفر باشید که دیدگاهش را ارسال میکند.

نظر دهید