تعداد پذیرش دانشگاه ها درچند رشته علوم انسانی در کنکور ارشد ۸۸ سری اول

ظرفیت رشته های علوم انسانی در کنکور کارشناسی ارشد ۸۸

ارشد حسابداری ( کد گروه ۱۱۳۴)

ارشد مجموعه مدیریت ( کد گروه ۱۱۴۲)

ارشد مجموعه مدیریت اجرایی(MBA)( کد گروه ۱۱۴۸)

ظرفیت ارشد حسابداری در کنکور ۱۳۸۸

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های تهران برای رشته حسابداری در کنکور ارشد ۸۸ : ۶۷ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های تهران برای رشته حسابداری در کنکور ارشد ۸۸ : ۴۳ نفر

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های شهرستانها برای رشته حسابداری در کنکور ارشد ۸۸ : ۷۳ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های شهرستانها برای رشته حسابداری در کنکور ارشد ۸۸ : ۴۲ نفر

مجموعه کل ظرفیت دانشگاه های غیرانتفاعی برای رشته حسابداری در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۵ نفر

مجموعه کل ظرفیت دانشگاه های پیام نور برای رشته حسابداری در کنکور ارشد ۸۸ : ۲۰ نفر

کل پذیرش رشته حسابداری در کنکور کارشناسی ارشد دولتی  ۸۸ : ۲۶۰ نفر

ظرفیت ارشد مجموعه مدیریت در کنکور ۱۳۸۸

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های مجموعه مدیریت در کنکور ارشد ۸۸ : ۴۵۸ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های مجموعه مدیریت در کنکور ارشد ۸۸ : ۳۶۳ نفر

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های مجموعه مدیریت در کنکور ارشد ۸۸ : ۲۰۱ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های مجموعه مدیریت در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۰۹ نفر

مجموعه کل ظرفیت دانشگاه های غیرانتفاعی برای همه گرایش های مجموعه مدیریت در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۲۵ نفر

مجموعه کل ظرفیت دانشگاه های نیمه حضوری برای همه گرایش های مجموعه مدیریت در کنکور ارشد ۸۸ : ۵۱ نفر

مجموعه کل ظرفیت دانشگاه های پیام نور برای همه گرایش های مجموعه مدیریت در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۸۰ نفر

مجموعه کل ظرفیت دانشگاه های مجازی برای همه گرایش های مجموعه مدیریت در کنکور ارشد ۸۸ : ۲۰۵ نفر

مجموعه کل ظرفیت دانشگاه های بین الملل برای همه گرایش های مجموعه مدیریت در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۵ نفر

کل پذیرش رشته مجموعه مدیریت در کنکور کارشناسی ارشد دولتی  ۸۸ : ۱۷۰۷ نفر

ظرفیت ارشد مدیریت اجرایی(MBA) در کنکور ۱۳۸۸

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های مدیریت اجرایی(MBA) در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۷۲ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های مدیریت اجرایی(MBA) در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۵۹ نفر

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های مدیریت اجرایی(MBA) در کنکور ارشد ۸۸ : ۵۹ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های مدیریت اجرایی(MBA) در کنکور ارشد ۸۸ : ۴۹نفر

مجموعه کل ظرفیت دانشگاه های غیرانتفاعی برای همه گرایش های مدیریت اجرایی(MBA) در کنکور ارشد ۸۸ : ۸۰ نفر

مجموعه کل ظرفیت دانشگاه های نیمه حضوری برای همه گرایش های مدیریت اجرایی(MBA) در کنکور ارشد ۸۸ : ۰ نفر

مجموعه کل ظرفیت دانشگاه های پیام نور برای همه گرایش های مجموعه مدیریت اجرایی(MBA) در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۸۰ نفر

مجموعه کل ظرفیت دانشگاه های مجازی برای همه گرایش های مجموعه مدیریت اجرایی(MBA) در کنکور ارشد ۸۸ : ۲۲۰ نفر

مجموعه کل ظرفیت دانشگاه های بین الملل برای همه گرایش های مجموعه مدیریت اجرایی(MBA) در کنکور ارشد ۸۸ : ۸۷ نفر

کل پذیرش رشته مجموعه مدیریت اجرایی(MBA) در کنکور کارشناسی ارشد دولتی  ۸۸ : ۱۰۰۶ نفر

ظرفیت کل رشته  MBA از ۱۰۰۶ نفر برابر هست با ۵۸۷ نفر

.

مطالب مرتبط با این نوشته

برچسب ها: